Molijn Sales Support levert zowel naast haar eigen Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (zie onderstaande tekst) ook volgens de leveringsvoorwaarden van de stichting ROTA. De stichting ROTA is een organisatie voor media-exploitanten en reclamebureaus. De ROTA heeft uitgevaardigd de zogenaamde Regelen (voorheen geheten Regelen voor het Advertentiewezen) die kunnen worden beschouwd als de collectieve leveringsvoorwaarden van media-exploitanten/uitgevers. Zie www.stichtingrota.nl voor de uitgebreide informatie.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Molijn Sales Support

ALGEMEEN
1. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van en door Molijn Sales Support, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Molijn Sales Support overeengekomen te worden.
2. Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon die met Molijn Sales Support (nader aan te duiden als Agent) een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.
3. Door met Molijn Sales Support een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Molijn Sales Support gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 1: AANBIEDINGEN
1. Alle door de Agent gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Door de schriftelijke (order)bevestiging van de Agent of door feitelijke uitvoering door de Agent komt de overeenkomst eerst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden de Agent slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk voor de Agent zijn bevestigd c.q. feitelijk door de Agent zijn uitgevoerd.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van de Agent en moeten op eerste verzoek aan de Agent worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van de Agent niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht de Agent niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door de Agent zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. De Agent behoudt zich het recht voor advertenties om hun inhoud of anderszins af te wijzen, eventueel zonder verplicht te zijn aan de wederpartij de reden op te geven. Ingebrekestelling van welke aard ook kan hieruit niet voortvloeien.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met een Agent eerst dan tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeen komst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen.
3. Alle overeenkomsten met betrekking tot advertenties worden tevens afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen (v/h de Regelen voor het Advertentiewezen), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland. Zie de website: www.stichtingrota.nl. Bij verschil tussen die Regelen en de onderhevige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden, voor zover niet anders is overeengekomen of hierna uitdrukkelijk wordt vermeld, deze voorwaarden.

4. Voor alle opdrachten waarvoor een opdrachtbevestiging wordt gezonden aan de wederpartij, kan deze binnen 8 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging:
a. wijziging in de tekst aanbrengen;
b. de opdracht annuleren, mits dit binnen de hiervoor gestelde termijnen schriftelijk ter kennis van de Agent wordt gebracht. Indien wederpartij van de hiervoor onder b. gestelde mogelijkheid geen gebruik maakt is de overeenkomst bindend geworden en wordt deze conform de oorspronkelijke danwel de gewijzigde opdracht uitgevoerd.
5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden de Agent slechts indien deze door de Agent schriftelijk zijn bevestigd.
6. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
7. De Agent is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alsvorens verder te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen wordt voldaan.
8. De Agent is bevoegd om, indien hij dit noodzakelijk, danwel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen waarvan de kosten worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
9. De mogelijkheid tot plaatsing van advertenties op speciale posities in een tijdschrift is beperkt en kan per titel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt de Agent zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van plaatsingsopdrachten op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaarten. Met andere wensen van de wederpartij wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een plaatsingsopdracht worden aanvaard.
10. Indien in een advertentie een prijsvraag is verwerkt, zal in die advertentie moeten worden opgenomen op welke wijze men op de hoogte zal kunnen komen van de uitslag en de naam van de winnaar(s) van deze prijsvraag.
11. De wederpartij zorgt voor inlevering van het advertentiemateriaal tezamen met de betreffende plaatsingsopdracht tijdig voor de door de Agent gestelde uiterste inleverdatum daarvan. Daarnaast zorgt hij ervoor dat het advertentiemateriaal tot aan de verschijningsdatum van de betrokken uitgave in het bezit is van de Agent. De Agent behoudt zich het recht voor om advertentiemateriaal dat na de uiterste inleverdatum in het bezit van de Agent is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten.
12. Verwerking van het advertentiemateriaal, dat door de wederpartij reeds aan de Agent werd toegezonden, maar door toedoen van de eerstgenoemde niet kon worden geplaatst, zal de wederpartij in rekening worden gebracht. De berekening daarvan zal geschieden, afhankelijk van de uitgave die het betreft, volgens het op de tariefkaart van de betreffende uitgave vermelde tarief.
13. De Agent streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventuele inexacte reproducties en/of kleurafwijkingen.
14. Advertentiemateriaal van een afwijkend formaat kan worden geweigerd, dan wel aangepast tot het juiste formaat, dit laatste voor rekening van de wederpartij.
15. De Agent is gerechtigd de opdracht te annuleren en mitsdien de overeenkomst te ontbinden, na ontvangst door Agent van het door de wederpartij toegestuurde advertentiemateriaal, eventueel zonder verplicht te zijn aan de wederpartij de reden op te geven.
16. In het algemeen geldt dat alle redactionele Close-Up- en advertentieopdrachten , specials, thema’s, voorkeursplaatsingen en tarieven naast de geldende voorwaarden door de Agent schriftelijk worden vastgelegd onder voorbehoud van en goedkeuring door de uitgever van elke titel.

ARTIKEL 3; ADVERTENTIECONTRACTEN PUBLICATIE
1. Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in het advertentiecontract, gaat het contracttermijn in op de datum van plaatsing van de eerste op het contract af te nemen advertentie: is die eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract geplaatst, dan zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de dag, waarop deze drie maanden verstreken zijn.
2. Indien een advertentie niet binnen de contracttermijn kan worden afgenomen, kan de opdrachtgever bij de Agent voor afloop van de contracttermijn een schriftelijk verzoek indienen voor een verlenging van de contracttermijn van ten hoogste twee maanden ter plaatsing van het restant. Indien de Agent met deze verlenging akkoord gaat, dan gelden voor deze periode betalingscondities, welke het laatst in werking zijn getreden. Indien de opdrachtgever na afloop van de contracttermijn respectievelijk verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte heeft geplaatst, vervalt na afloop van de contract termijn respectievelijk verlengde contracttermijn voor de opdrachtgever het recht op plaatsing, met behoud overigens van de verplichting om de resterende gecontracteerde advertentieruimte onmiddellijk te betalen.
3. Opdrachtgever is gerechtigd om de gecontracteerde advertentieruimte te overschrijden, in welk geval de tariefcondities welke het laatst in werking zijn getreden van toepassing zijn met betrekking tot de overschrijding.
4. Indien de opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het contract de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan de opdrachtgever de Agent schriftelijk om uitbreiding van de overeengekomen advertentieruimte verzoeken. De Agent zal alsdan de uitbreiding schriftelijk bevestigen. Het op de uitbreiding van toepassing zijnde tarief is het door de Agent gehanteerde tarief. Het tarief zal uitsluitend ingaan op de zestiende dag van de kalendermaand, waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten, en op de eerste dag van de volgende maand in de overige gevallen.
5. Elke wederpartij ontvangt voor een geplaatste advertentie een bewijsnummer. Meerdere exemplaren zullen worden berekend.

ARTIKEL 4: PRIJZEN
1. Op ieder advertentiecontract en iedere opdracht zijn van toepassing de tarieven die door de Agent op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd met betrekking tot plaatsing van advertenties en/of overige werkzaamheden en diensten.
2. De Agent behoudt zich het recht voor de advertentietarieven te herzien. Indien een dergelijke prijsherziening ook doorgevoerd zal worden voor de advertenties krachtens reeds afgesloten advertentiecontracten alsmede voor verstrekte opdrachten, voor zover zij nog niet zijn geplaatst of bevestigd, heeft de opdrachtgever het recht het restant zonder bijbetaling te annuleren.
3. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de Agent: - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, - vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4. In geval van annulering door de opdrachtgever van enige opdracht of reservering na het verstrijken van de annuleringstermijn is de Agent gerechtigd om aan opdrachtgever de plaatsingskosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 5; OVERMACHT
1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft de Agent het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. In het geval de datum van publicatie van een uitgave, dan wel de verschijningsfrequentie van een uitgave wordt gewijzigd, geldt zulks als overmacht aan de zijde van de Agent. De Agent heeft in dat geval het recht de advertentieplaatsingen overeenkomstig aan te passen, c.q. te annuleren of op te schorten. Dit geldt tevens bij overmacht door oorlogsgevaar, oorIog, opstand, werkstaking, uitsluiting, bedrijfsstoring en/of papierschaarste, stopzetting van titel, faillissement door uitgever.
5. De Agent is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties. die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, bestanden e.d., door of namens de Agent bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd blijven onvervreemdbaar eigendom van de Agent, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
2. Wederpartij garandeert de Agent te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, de Agent niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
3. Wederpartij vrijwaart de Agent volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens de Agent geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 2 van dit hoofdstuk genoemde garantie.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
1. De Agent sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is.
2. De aansprakelijkheid van de Agent, zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is de Agent niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. De Agent aanvaardt geen aansprakelijkheid terzake van eventuele schadelijke gevolgen voor de wederpartij ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, behoudens opzet of grove onzorgvuldigheid.
5. De Agent kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de juiste uitvoering van zowel telefonisch-, fax- en e-mail opgegeven advertenties of correcties en fouten ontstaan door onduidelijk doorgekomen telefonische-, fax- en e-mailberichten.
6. De Agent neemt de gebruikelijke zorg in acht m.b.t. dia’s, werktekeningen, lay-outs, bestanden e.d. door de wederpartij ter beschikking gesteld, doch de Agent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zoekraken, beschadigen etc., tengevolge van gebruik of verzending van dit materiaal.

ARTIKEL 8: KLACHTEN
1. Eventuele klachten worden door de Agent slechts in behandeling genomen indien zij de Agent - rechtstreeks - binnen 8 dagen na levering van de betreffende wanprestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door de Agent in behandeling genomen.
4. Indien de klacht door de Agent gegrond wordt bevonden, is de Agent uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voorzover de klacht gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Agent, onder door de Agent te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 9: BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overmaking op een door de Agent aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De op bankafschriften van de Agent aangegeven valutadag is bepalend en wordt der halve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door de Agent gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft de Agent door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door de Agent verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de Agent op vergoeding van kosten, schaden en interessen, alsmede het recht eventuele verdere werkzaamheden te staken of op te schorten.

ARTIKEL 10: RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle door de Agent te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor erkenning van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250, -.

ARTIKEL 11: GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de Agent gevestigd is, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2. De Agent is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval de Agent de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
3. In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van de partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Molijn Sales Support – Groenstraat 1, NL-5258 TH Berlicum – Postbus 61, NL-5258 ZH Berlicum
Tel. +31 (0)73 503 35 44 – Fax +31 (0)73 503 11 95 – E-mail: info@molijnsalessupport.nl –
Website: www.molijnsalessupport.nl
IBAN: NL96 INGB 0007 5279 17 – BIC: INGBNL2A – BTW: NL-1152.50.918.B01 – KvK: 16083990

bekijk portfolio contact